செந்தளம் பதிப்பகம்

ருஷ்ய வரலாற்றுக் கதைகள்

ருஷ்ய வரலாற்றுக் கதைகள்

ஸெ. அலெக்ஸேயெவ் - தமிழில்: நா. தர்மராஜன், எம்.ஏ.

ஈரோட்டுப் பாதை சரியா?

ஈரோட்டுப் பாதை சரியா?

ப.ஜீவானந்தம்

தத்துவம்: ஒரு வரலாற்று சுருக்கம்

தத்துவம்: ஒரு வரலாற்று சுருக்கம்

ஐ.கிளியாபிஷ் - தமிழில்: சந்திரன்

புதிய காலனியம்

புதிய காலனியம்

பி.ஜே.ஜேம்ஸ் - தமிழில்: பாரதி

நடைமுறைப் பற்றி

நடைமுறைப் பற்றி

மாவோ

ஸ்டாலின் சகாப்தம்

ஸ்டாலின் சகாப்தம்

அண்ணா லூயி ஸ்ட்ராங்

அக்டோபர் புரட்சியின் சர்வதேசத் தன்மை

அக்டோபர் புரட்சியின் சர்வதேசத் தன்மை

ஜே.வி.ஸ்டாலின் - தமிழில்: ஆதிவராகன்

இயக்கயியல் பொருள்முதல்வாதமும்  வரலாற்றுப் பொருள்முதல்வாதமும்

இயக்கயியல் பொருள்முதல்வாதமும் வரலாற்றுப் பொருள்முதல்வாதமும்

ஜே. வி. ஸ்டாலின் - தமிழில்: இஸ்மத் பாஷா

தேசிய இனப் பிரச்சினை பற்றி

தேசிய இனப் பிரச்சினை பற்றி

ஜே.வி.ஸ்டாலின்

மார்க்சியமும் மொழியியலும்

மார்க்சியமும் மொழியியலும்

வி.ஐ.லெனின், ஜே.வி.ஸ்டாலின் - தமிழில்: பாரதி

இந்துத்துவத்தின் இறுதி வடிவம்

இந்துத்துவத்தின் இறுதி வடிவம்

டி.என்.ஜா - தமிழில்: பாரதி

பண்டைய இந்தியாவில் சமூக உருவாக்கம்

பண்டைய இந்தியாவில் சமூக உருவாக்கம்

ஆர்.எஸ். சர்மா - தமிழில் : பாரதி & சுவிதா முகில்