தத்துவம்

மூலதனக் குவியல் - 2

மூலதனக் குவியல் - 2

மார்க்சிய பொருளாதாரம்

மூலதனக் குவியல் - I

மூலதனக் குவியல் - I

மார்க்சிய பொருளாதாரம்