நூல்கள்

ஸ்டாலின் சகாப்தம்

ஸ்டாலின் சகாப்தம்

அண்ணா லூயி ஸ்ட்ராங்

அக்டோபர் புரட்சியின் சர்வதேசத் தன்மை

அக்டோபர் புரட்சியின் சர்வதேசத் தன்மை

ஜே.வி.ஸ்டாலின் - தமிழில்: ஆதிவராகன்

இயக்கயியல் பொருள்முதல்வாதமும்  வரலாற்றுப் பொருள்முதல்வாதமும்

இயக்கயியல் பொருள்முதல்வாதமும் வரலாற்றுப் பொருள்முதல்வாதமும்

ஜே. வி. ஸ்டாலின் - தமிழில்: இஸ்மத் பாஷா

தேசிய இனப் பிரச்சினை பற்றி

தேசிய இனப் பிரச்சினை பற்றி

ஜே.வி.ஸ்டாலின்

மார்க்சியமும் மொழியியலும்

மார்க்சியமும் மொழியியலும்

வி.ஐ.லெனின், ஜே.வி.ஸ்டாலின் - தமிழில்: பாரதி

இந்துத்துவத்தின் இறுதி வடிவம்

இந்துத்துவத்தின் இறுதி வடிவம்

டி.என்.ஜா - தமிழில்: பாரதி

பண்டைய இந்தியாவில் சமூக உருவாக்கம்

பண்டைய இந்தியாவில் சமூக உருவாக்கம்

ஆர்.எஸ். சர்மா - தமிழில் : பாரதி & சுவிதா முகில்

தத்துவத்தின் தொடக்கம்

தத்துவத்தின் தொடக்கம்

தேவிபிரசாத் சட்டோபாத்தியாயா - தமிழில்: வான்முகிலன்

தமிழ்ச் சமூக வாழ்க்கை (கிபி.250 முதல் கி.பி.700 வரை)

தமிழ்ச் சமூக வாழ்க்கை (கிபி.250 முதல் கி.பி.700 வரை)

ஆர். ஆலால சுந்தரம் - தமிழில்: ஆதிவராகன்

சீனா ஏகாதிபத்திய நாடா?

சீனா ஏகாதிபத்திய நாடா?

என்.பி. டர்னர் - தமிழில்: ஆதிவராகன்